Developed in conjunction with Ext-Joom.com

   

Giriş  

   

çeşitli  

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

   

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

elif ba

   

1-Resûl-i Ekrem, Müslüman zenginleri, harp hazırlığı ve teçhizatı için yar­dıma çağırdı.

Hali vakti yerinde olan Müslümanlar, bu davete derhal icabet ettiler. Mesela Hz.Ömer malının yarısını, Hz.Ebu Bekr malının tamamını hediye etti.

Yukarıdaki durum hangi olay öncesinde yaşanmıştır.

a)Mekke’nin Fethi     b)Tebük Gazası   c)Huneyn Savaşı   

d)Müte Savaşı          e)Hayber’in Fethi

 

2- Aşağıdaki olaylardan hangisi farklı bir yılda meydana gelmiştir?

a)Hayber’in Fethi

b)Peygamberimizin hükümdarları İslam’a davet etmesi

c)Huneyn Savaşı

d)Kaza Umresi

e)Peygamberimizin Hz.Mariye ile evlenmesi

 

3- Münafıkların çoğunun da katıldığı ve münafıklar hakkında sure indirilmesine sebep olan olay hangisidir?

  a)Uhud Savaşı                b)Beni Müstalık Gazası            

   c)İfk Hadisesi                 d)Beni Kurayza Gazası             

                     e)Beni Lihyan Seferi

 

4- Peygamberimiz (s.a.v) 628 yılında umre yapmak üzere yola çıktığında nerede ihrama girmiştir?

 a) Kuba Mescidi       b) Zülhuleyfe    c)Hudeybiye  

 d)Ğabe Mer’ası       e)Uhud Meydanı

 

5- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Halit bin Velid hicretin 8.yılında Müslüman olmuştur.

b)Peygamber Efendimiz’in doğan ilk kızı Zeynep’tir.

c)Müte Savaşı 629 yılında gerçekleşmiştir.

d)İslam’da ölünün ev halkı için yapılan ilk yemek Cafer’i Tayyar’ın vefatından sonra onun ailesi için yapılan yemektir.

e)Mekke hicretin 7.yılında fethedimiştir.

 

6-Ebu Leheb, Bedir yenilgisinin hesabını sorduğunda Ebu Süfyan ona şöyle karşılık vermişti : “Onlar, kimimizi öldürdüler, kimimizi esir aldılar. Ama ben halkı kınamam ve ayıplamam; zira kır atlara binmiş ak benizli bir alay süvariyle karşılaştık ki onlara karşı koymak mümkün değildi”.

Ebu Süfyan’ın sözünü ettiği süvari alayı kimlerden oluşuyordu?

a)Neccaroğulları gençleri      

b)Hazreçliler

c)Hz. Hamza’nın başını çektiği seçme Muhacirler

d)Ehli Kitaptan yardıma gelen müttefik birlikler

e)Melekler

 

 

 

 

7-Medine’ye hicret sonrasında Mekkeli muhacir Müslümanlar ile Medineli Müslümanları arasında kardeşlik bağı oluşturulmuş, bunla yetinmeyen Allah Resulü, muhacirleri kendi aralarında da kardeş kılmıştır. Kendisi de muhacirden olan Peygamberimiz hangi sahabeyi kendisine kardeş tayin etmiştir.

a)Hz. Ebubekir      b)Hz. Ömer    c)Hz. Osman

d)Hz. Ali                 e)Hz. Bilal

 

8-Sayı ve silah gücü olarak kendilerinden çok daha üstün konumdaki müşrik ordusuna karşı yılgınlık ve korku göstermeyen Bedir ashabının cesur ve kahraman duruşunu, Kur’an-ı Kerim Enfal Suresi 5-6. ayetlerdeki hangi ifade (benzetme) ile bizlere haber vermiştir?

a)İmanla abideleşmek           b)Ölümün ağzına girmek

c)Meleklerle yarışmak           d)Cesarette zirve yapmak

 e)Anadan, yardan, serden geçmek

 

9-Peygamberimizin amcası ve aynı zamanda süt kardeşidir. Uhud savaşında Cubeyr bin Mut’im’in kölesi Vahşi tarafından şehit edilmiş bu ölüm “Benim için bundan daha büyük musibet olamaz” ifadesin kullanacak derecede Peygamberimizi etkilemiştir. Vefatıyla Peygamberimizde iz bırakan ve “Şehitlerin Efendisi” unvanı alan büyük sahabe kimdir?

a)Hz. Ali               b)Mus’ab bin Umeyr           c)Hz. Hamza

d)Hanzala            e)Abdullah bin Cübeyr

 

10- "Andolsun ki Allah, mü`minlerden-seninle o ağacın altında bîat ederlerken-razı olmuştur da kalplerindeki sıdk ve ihlâsı bilerek üzerlerine kuvvei mânevîyeyi indirmiş ve onları yakın bir fetih  ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırmıştır. Allah, mutlak galiptir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir."  ( Fetih suresi, 18-19.ayetler)

Yukarıdaki ayetlerde geçen “yakın bir fetih” ile kast edilen, hangi fetihtir?

a)Mekke’nin Fethi       b)Hayber’in Fethi      c)Hudeybiye’nin Fethi

d)Kuba’nın Fethi         e)Müte’nin Fethi 

 

11- Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleştiği zaman itibari ile Mekke’nin Fethi’ne daha yakındır ?

a)Huneyn Savaşı                 

b)Veda Haccı   

c)Hudeybiye Antlaşması   

d)Beni Kaynuka Gazası       

e)Tebük Gazası

 

 

 

 

 

 

12-Peygamber Efendimiz bir rüya gördü. Rüyasında ken­di­lerine bir kap tereyağı ikram ediliyor, bir horoz ise gagasıyla kabı devirip içindeki yağı döküyordu.

Efendimiz rüyasını anlatınca, Hz. Ebû Bekir, “Yâ Re­sû­lal­lah! Sanırım, umduğun şeye bugünlerde eremeyecek­sin!” dedi.

Peygamber Efendimiz de aynı kanaatte idi; “Buna, ben de imkân görmüyo­rum!” buyurdu.

Efendimiz (s.a.v) bu rüyayı hangi olay esnasında görmüştür?

a)Bedir Savaşı         b)Taif Kuşatması    c)Mekke’nin Fethi   

d)Huneyn Savaşı      e) Uhud Savaşı

13- Efendimiz (s.a.v), İslam’a davet maksadıyla Dıhyetül Kelbi’yi kime göndermiştir?
a)Habeş Necaşisi Ashame’ye            
b)Mısır Firavunu Mukavkıs’a
c)Yemame Valisi Havza bin Ali’ye     
d)İran Kisrası Hüsrev Perviz’e
e)Rum Kayseri Heraklius’a

14-Hicri 3. yılda gerçekleşen Gatafan Gazasının önemli olaylarından biri de Peygamberimize suikast girişiminde bulunulması ve Allah Resulünün apaçık bir yardımla bu durumdan zarar görmeyerek kurtulmasıdır.  Tek başına dinlendiği bir esnada Peygamberimize kılıç kaldırıp onu öldürmeye yeltenen kişi kimdir?

a)Vahşi            b)Mirba           c)Utbe          d)Süraka         e)Gavres

 

15-Oğlu Cabir’e  bir gün öncesinden  “Yavrucuğum belli olmaz. Belki de yarın Uhud günü ilk şehit ben olurum, kardeşlerine iyi davranmanı tavsiye ederim. Üzerimde borç var, borcumu öde” diyen ve hissi gerçek çıkıp gerçekten dediği gibi Uhud savaşının ilk şehidi olan sahabe kimdir?

a)Malik bin Sinan        b)Zekvan bin Abdi Kays

c)Amr bin Cemuh       d)Ebu Ubeyde bin Cerrah

  e)Abdullah bin Amr bin Harâm

 

16- Ebu’l- Enbiya lakabıyla anılan peygamber kimdir?

a)Hz.Adem                 b)Hz.Nuh        c)Hz.İbrahim        

d)Hz.Yakup                e)Hz.Muhammed

 

17-Hicretin 8.senesinde peygamberimize sunulan Kaside-i Bürde olarak da anılan “Banet Süadü” adlı kaside kime aittir? 

        a)Hasan bin Sabit           b) Beni Süleym      c)Ka’b bin Züheyr   

        d)Büsr bin Süfyan           e)Sabit bin Kays

 

 

 

 

 

 

 

18->>Efendimiz (s.a.v) Mekke’yi fethetmek üzere Medine’den ayrılırken yerine Abdullah bin Mektum’u bıraktı.

       >>Peygamberimiz Mekke’yi fethetmek üzere on bin kişilik bir ordu hazırlamıştı.

       >>Mekke’ye girmeden önce Peygamber Efendimiz, gelişini muhteşem bir ateş donanmasıyla bildirmek istedi ve her mücâhide ateş yakmalarını söyledi.

       >>Peygamberimiz, Mekke’ye girmek için ordusunu dört kola ayırdı, sağ kolun kumandanı Halit bin Velid idi.

      >>Peygamberimiz Mekke’ye girince, müşriklerin bir kısmı evlerine, bir kısmı da Ebu Süfyan’ın evine sığındı.

      >>Peygamberimiz Kabe’yi putlardan temizlerken “Hak geldi, batıl zail oldu.Gerçekten batıl daima yokluğa mahkumdur” (İsra,81) ayetini okudu.

Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesi doğrudur?

a) 2            b)3                           c)4                d)5           e)6

 

19-Uhud Savaşında stratejik önemi bulunan Aynen Tepesini korumakla görevli 50 kişilik okçu müfrezesinin komutanlığına getirilen, savaşın ilk etabındaki başarı üzerine ganimet hırsıyla okçuların bir bir ayrılmasına karşılık, görev yerini terk etmeyerek şehit olan sahabe kimdir?

a)Mus’ab bin Umeyr            b)Abdullah bin Cahş       

c)Ebu Dücane d)Abdullah bin Cübeyr         e)Cabir bin Abdullah

 

20-       Gatafan gazası: a                Hendek Savaşı: b

             İsra Mucizesi: c                   Reci Vakası: d

             Ebva Gazası: e

Yukarıdaki olayların kronolojik sıramalaması ( önceden sonraya doğru) hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a)a-c-b-d-e      b)c-e-d-a-b       c)c-e-a-d-b      d)d-e-c-a-b      e)e-c-a-d-b

 

21- Hz.Muhammed (s.a.v) Veda Hubesi’nde “Faizin her türlüsü ayağımın altındadır” dedikten sonra “İlk kaldırdığı faiz”  olarak kimin faizinden bahsetmiştir?

a)Abdülmuttalib’in torunu Rebia’nın     b)Abdülmuttalib’in oğlu Abbas’ın

c)Abdülmuttalib’ib oğlu Zübeyir’in     d) Abdülmuttalib’in torunu Abbas’ın

e)Abdülmuttalib’in kızı Rebia’nın

 

22- Müşrikler, 628 yılında Peygamber Efendimizin kalabalık bir sahabî topluluğuyla gelmekte olduğunu öğrenmiş ve kat`î karar almışlardı: "Muhammed ve beraberindekiler Mekke içine sokulmayacaktır."

Bunun için 200 kişilik bir süvari birliğini sür`atle Küraü`lGamim denilen mevkiye göndermişlerdi.

Müşriklerin gönderdiği birliğin komutanı aşağıdakilerden hangisiydi ?

a)Urve bin Mesud            b)Büdeyl İbni Verka     c)Halid bin Velid      

d)Huleys bin Alkame       e)Nuaym bin Mesud

 

 

23-Hicretin 2. yılı şaban ayında Peygamberimiz ile evlenen Hz. Hafsa hangi büyük sahabenin kızıdır?

a)Hz. Ebubekir         b)Hz. Ömer        c)Hz. Osman

d)Hz. Abbas             e)Hz. Hayseme

 

24-Peygamberimizi müdafaa etme ve onunla beraber savaşmaları için yedi oğlunu Bedir savaşına gönderen Beni Neccar kabilesine mensup bahtiyar İslam kadını kimdir?

a)Nesibe         b)Afra          c)Sümeyra       d)Ümmü Fadl       e)Ayfa

 

25-Yaşı küçük, boyu kısa diye Allah Resulü tarafından Medine’ye geri dönmesi istendiğinde o, üzüntü ile ağlayarak Bedir’e katılma ve şehit olma isteğini dile getirmişti. Kararlılığı ve azmi üzerine savaşa katılması yönünde Allah Resulünden onay alınmış, sonunda Bedir savaşına katılarak en büyük arzusu olan şehadet mertebesine erişmiştir.

Kılıcını tek başına bağlayamayacak kadar kısa boyu ve küçük yaşıyla çarpışarak şehit düşen bu yiğit sahabenin adı nedir?

a)Ubade      b)Umeyr      c)Ubeyde      c)Akil          e)Hubab

 

26-Hangisi Peygamberimizin sütanneye verildiği dönemle ilgili yanlış bir bilgidir?

a)Peygamberimiz sütanne yanında dört sene kalmıştır

b)Melekler tarafından göğsünün yarılması ilk defa bu dönemde gerçekleşmiştir

c)Abdulmuttalib’in isteği üzerine Mekke’ye götürülerek gerçek annesine teslim edilmiştir

d)Sa’doğulları yurdu için bolluk ve bereket sebebi olmuştur

e)Arap dilini en güzel şekilde konuşmayı burada öğrenmiştir

 

27-Kureyş kabilesinin Kinaneoğullarıyla ortaklılık ilişkisi ve eski anlaşmaları sebebiyle, Peygamberimizin henüz 20’li yaşlarda iken katıldığı ancak fili vuruşmanın içine girmediği savaş hangisidir?

a)Huneyn         b)Tebük          c)Fİcar     d)Yemame      e)Biri Maune

 

28-Hangisi, Yahudilerin Medineli Müslüman bir kadının örtüsüne ilişmeleri ve buna engel olmak isteyen bir sahabeyi şehit etmeleri üzerine yapılmıştır?

a)Huneyn Seferi                   b)Tebük Gazvesi       c)Beni Nadir Gazası

d)Beni Kureyza Gazası        e)Beni Kaynuka Gazası

 

29-Gerçekte iman etmeyip dıştan iman etmiş kişilere münafık denir.

Medine’deki münafıkların reisi kimdir?

a)Ebu Aziz İbni Umeyr              b)Süraka bin Amir   c)Utbe bin Rabia

d)Abdullah bin Übey bin Selül             e)Mirba bin Kayziyy

 

 

 

30- Hz. Muhammed (sav)’in peygamberliği Mekke ve Medine dönemi diye  iki ana dönemde incelenmiştir.

Medine döneminin başlangıç ve bitiş yılları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a)610-620     b)620-632     c)622-632    d)610-623      e)623-620

 

31-Aşağıdakilerden hangisi hicretin birinci yılı olayları arasında yer almaz?

a)Mekkeli Muhacir Müslümanlar ile Medineli Ensar’ın kardeş kılınması

b)Hz. Aişe’nin Peygamberimizle nişanlanması

c)Ezanın meşru kılınması

d)Mescid-i Nebevi’nin inşa edilmesi

e)Medine şehir anayasasının hazırlanması

32- Peygamberimizin  “Bu ümmetin Firavunu” diye vasıflandırdığı Ebu Cehil hangi savaşta öldürülmüştür?
a)Bedir     b)Uhud    c)Hendek    d)Huneyn      e)Mureysi

33- Hz.Muhammed (s.a.v) ilk yağmur duasını ne zaman yapmıştır ?  

a) 618         b)622          c)625        d)626        e)628

 

34-Peygamberimizin bizzat sevk ve idare ettiği seferlere “gaza” veya “gazve”adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kumanda ettiği ilk gazadır?

a)Buvat Gazası         b)Beni Kaynuka Gazası       c)Sevük Gazası    d)Bedir Gazvesi        e)Ebva Gazası

 

35-Bir rivayete göre kıble değişikliğinin gerçekleştiği mescittir.  Günümüzde “Mescid-i Kıbleteyn ” (iki kıbleli mescit) olarak da adlandırılan mescidin o zamanki adı nedir?

a)Beni Seleme Mescidi          b)Cin Mescidi        c)Kuba Mescidi                      d)Hayf Mescidi                        e)Nemire Mescidi

 

36-Peygamberimiz,  hicretin son bulduğu noktada, devesi Kasva’nın çöktüğü yere en yakın ev olan ………………ait eve misafir olmuş, Medineli Müslümanların önde gelenlerinden ……………………… ise Peygamberimizi taşıyan Kasva’yı teberrüken alıp evine götürmüştür.

Boşluğa getirilmesi gereken iki isim hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

a)Ebu Eyyub el Ensari’ye – Berra bin Azib

b)Ebu Eyyub el Ensari’ye – Abdullah bin Selam

c)Üseyd bin Hudayr’a  - Gülsüm bin Hidm

d)Huyey bin Ahtab’a – Sa’d bin Zeyd

e)Ebu Eyyub el Ensari’ye – Es’ad bin Zürare

 

 

 

 

 

37-Sakif kabilesini dine davet için çıktıkları Taif yolculuğunda Peygamberimize eşlik eden, bu çileli yolculuk esnasında Taiflilerin saldırılarına karşı Allah Resulüne kendini siper eden fedakar sahabe kimdir?

a)Hz. Ali          b)Hz. Ebubekir    c)Hz. Bilal      d)Hz. Zeyd    e)Hz. Cafer

 

38-Peygamberimizin garip başlayan hicret yolculuğu Medine’ye yaklaşıldıkça adeta bir sevgi seline, bir nur kervanına dönüşmüştür. Kuba’dan hareket edip Medine’ye yol alan Peygamberimizin yanından Medine’den gelmiş yüzlerce Müslüman vardı.

Peygamberimizi karşılamak ve Medine’ye girişte ona eşlik etmek üzere silahlı yüz elemanını Kuba’ya gönderen, anne tarafından peygamberimize akraba (Peygamberimizin dayıları) da olan  kabile aşağıdakilerden hangisidir?

a)Neccaroğulları          b)Haşimoğulları       c)Müdlicoğulları

d)Sa’doğulları              e)Nadiroğulları 

 

39-Medine’ye hicretin hemen sonrasında yapılan ilk iş, mescidin inşası olmuştur. Hicretin 1. yılı, miladi 622 senesinde inşa edilen Mescid-i Nebevinin kıblesi hangi tarafa doğru yapılmıştır?

a)Kabe’ye         b)Kudüs’e     c)Yemen’e     d)Taif’e      e)Kızıldeniz’e

 

40-Mekke’yi yönettiği dönemde şehircilik ve yönetim anlamında önemli düzenlemeler yapan,  evi “Dar-un Nedve” adıyla tarihe geçen ve bir anlamda hükümet merkezi ve parlamento işlevi gören Peygamberimizin 4. kuşak  dedesi kimdir?

a)Abdulmuttalib         b) Abdi Menaf         c)Murre   d)Kusay   e)Müdrike

 

41-Kabe’nin duvarına asılan ve Müslümanlara boykotun bir ilanı niteliği taşıyan sayfaya musallat olarak “Bismike Allahumme” (Allah’ım senin adınla başlarım) yazan kısım dışındaki tüm yazıları  tahrip eden, böylece peygamberimizin bir mucizesine imza atan ve boykotun sonlanmasına yardımcı olan hayvan hangisidir?

a)Güve           b)Karınca       c)Çekirge     d)Kelebek        e)İbibik

 

42-Peygamberimizi hak davadan vazgeçirmek için türlü yollar deneyen müşriklerin tekliflerinden biri de : “Sen bizim tanrılarımız olan Lât ve Uzza’ya bir yıl tap, biz de senin ilahına bir yıl tapalım” olmuştu.

Yukarıdaki teklif sonrasında inen ve müşriklere cevap niteliği taşıyan sûre hangisidir?

a)İhlas Suresi                  b)Mücadele Suresi     c)Kafirun Suresi

d)Kureyş Suresi              e)Tebbet Suresi

 

43-Peygamberimizin Medinelilere İslamı öğretmek üzere görevlendirip bu şehre gönderdiği sahabe kimdir?

a)Muaz bin Cebel              b)Hz. Cafer      c)Abdullah bin Ömer

d)Musab bin Umeyr           e)Sa’d bin Muaz

 

44-Kölelerden ilk Müslüman olan ve peygamberimizin müezzini olma şerefini kazanan Bilal-i Habeşi’nin tam adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a)Bilal bin Rebah              b)Bilal bin Haris              c)Bilal bin Münzir              d)Bilal bin Zübeyr              e)Bilal bin Sa’d

 

 

 

45-Aşere-i Mübeşşere’dendir. Uhud savaşında Peygamberimiz, hakkında “Allah’ım sana dua ettiğinde duasını kabul et, atışını da doğrult” diye dua etmiş, bu sebeple duasının kabul oluşu ve isabetli ok atışlarıyla ünlenmiştir. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde Kadisiyye savaşında ordu kumandanı olarak başarı kazanıp “İran Fatihi” ünvanını alan bu büyük sahabi kimdir?

a)Sa’d bin Ebi Vakkas    b)Halid bin Zeyd    c)Talha bin Ubedydullah

d)Halid bin Velid             e)Zübeyr bin Avvam 

 

46-Hz.Muhammed (s.a.v) hicret için evden çıkarken hangi surenin ilk ayetlerini okumuştur?

a)Fetih Suresi                   b)Hac Suresi       c)Ahzab Suresi

d)Fatiha Suresi                 e)Yasin Suresi

 

47-Hira’da ilk vahyin indirilişi sırasında vahiy meleği Cebrail, Peygamberimize hangi surette (ne şekilde) görünmüştür?

a)       Ufku kaplayacak boyutta (Kendi gerçek suretiyle)

b)       En güzel bir insan suretinde

c)        Kanatlı bir güvercin suretinde

d)       Görüntü vermeyen sadece konuşan bir varlık suretinde

e)       Yedi renkli tecelli (gökkuşağı) suretinde

 

48-“Peygamberimizin anne ve babası hangi din üzere idiler?” diye sorulacak bir soruya verilebilecek en doğru yanıt hangisidir?

a)Hz. İbrahim’in dini / Haniflik         b)Hz. Musa’nın dini / Yahudilik

c)Hz. İsa’nın dini / Hıristiyanlık       d)Müşriklerin dini/ Putperestlik

                  e)Hz. Muhammed’in dini / Müslümanlık

 

49-“Abdulmuttalib, ……………… kabilesinin büyüğü …………….’ın yanına vararak kızı Amine’yi oğlu Abdullah’a istediğini söyledi.”

Boşluğa getirilmesi gereken iki isim hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

a)Beni Mudar / Sa’d bin Hüzeym    b)Beni Zühre / Vehb bin Abdi Menaf

c)Beni Neccar / Nabiğa                   d)Beni Haşim / Varaka bin Nevfel

                              e)Beni Haşim / Esed 

 

50-Babası Akrabe, Uhud savaşında şehit olunca üzüntüsünü gelip Peygamberimizle paylaşmış, Allah Resulünün teselli verici sözleri ve  “Baban ben, annen Aişe olursa razı olmaz mısın?” demesi  üzerine büyük mutluluk yaşamıştır. Adı daha sonra Peygamberimiz tarafından “Beşir” olarak değiştirilen bu sevimli çocuk kimdir? A)Hubeyb    b)Üneys      c)Alkame      d)Enes       e)Büceyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1-B

2-C

3-B

4-B

5-E

6-E

7-D

8-B

9-C

10-B

11-A

12-B

13-E

14-E

15-E

16-C

17-C

18-D

19-D

20-C

21-B

22-C

23-B

24-B

25-B

26-C

27-C

28-E

29-D

30-C

31-B

32-A

33-E

34-E

35-A

36-E

37-D

38-A

39-B

40-D

41-A

42-C

43-D

44-A

45-A

46-E

47-B

48-A

49-B

50-E

Yorumlar   

0 #13 furkan melik 28-01-2017 18:23
mirsu haklısın katılıyorum sana
+1 #12 Mirsu 08-01-2017 20:08
Kankiler sizce ismim güzel mi?güzel değilse değiştirmeyi düşünüyorum da ondan mesela(Mina-Mer ve-Deniz-Defne- Selin Sizce?
0 #11 Mirsu 08-01-2017 20:04
######### :sad: Dsjj:)
-1 #10 Mirsu 08-01-2017 20:03
Cevappppppppp Verin off kankiler of neyse bende başka siteden çözerim soru Ha:)
-1 #9 Mirsu 08-01-2017 20:01
Kankiler Cevap Verir misiniz acaba? #dimizislam
-1 #8 Mirsu 08-01-2017 19:59
Ya bide bu 7.sınıf lar için mi yazmıyor da.
-1 #7 Mirsu 08-01-2017 19:57
Biz bu sorduğu şeyleri öğrenmedik yapanın ellerine sağlık ama biz öğrenmedik o yüzden çözemiyeceğim.. .
-1 #6 Mirsu 08-01-2017 19:56
Ama biz bu sorduğu şeyleri öğrenmedik yapanın ellerine sağlık ama biz öğrenmedik o yüzden çözemiyeceğim.. .✌️
-2 #5 Rerfr 08-01-2017 13:46
:opps:
-7 #4 fesih d 01-12-2016 17:31
çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiş :-x :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

You have no rights to post comments

   

facebook  

   

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Yandex.Metrica

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

© dindersiindir.com